Homepagina

Liefde en seksualiteit worden in belangrijke mate bepaald door de dierenriemtekens en de planeten die de huizen 2, 5, 8 en 11 beheersen. Volgens de traditionele astrologie geven de huizen vijf (5) en acht (8) directe aanwijzingen over de wijze waarop men zijn seksuele verlangens tot uitdrukking wil brengen. Tegenover deze huizen bevinden zich hun astrologische tegenpolen: de huizen elf (11) en twee (2), waarvan het elfde huis wordt gezien als het vriendenhuis, terwijl aan het tweede huis door de meeste astrologen in het verleden weinig waarde werd toegekend. Omdat de assen die de genoemde huizen met elkaar verbinden loodrecht op elkaar staan wordt in dit helpbestand gesproken over het Liefdeskruis. Het belangrijkste kenmerk van dit z.g. liefdeskruis is dat het een leerproces veronderstelt, waarin aan elkaar tegengestelde tekens via een proces van stimulatie en prikkeling tot een evenwichtig seksleven moeten leiden, waarin tegenstellingen worden opgeheven. Bij het overbruggen van die tegenstellingen speelt de partner een grote rol. Dat betekent dat liefde en seksualiteit in deze opvatting wezenlijk deel uitmaken van een proces van geestelijke of spirituele ontwikkeling. Religieuze stromingen die de partner ontkennen en stellen dat liefde en seksualiteit vervangen dienen te worden door een ‘abstracte, onkenbare goddelijke entiteit’ worden afgewezen, omdat ze de grondprincipes van de astrologie niet serieus wensen te nemen. De astrologie kan niet op een serieuze wijze bedreven worden, wanneer de partner wordt ontkend. Die partner is meer dan een object dat via een primitief proces van geslachtsverkeer zijn leven in dienst moet stellen van de voortplanting. Voortplanting is niet het doel, maar een neveneffect van het liefdescontact dat mensen met elkaar hebben. Voortplanting is in feite een puur mechanisch gebeuren. Voortplanting is in theorie mogelijk zonder enige vorm van liefdescontact. Erotische contacten echter, die gericht zijn op eenwording met de ander stijgen daar bovenuit. Daarom is dit helpbestand in de eerste plaats bedoeld voor diegenen die ge├»nteresseerd zijn in menselijke relaties die gericht zijn op geestelijke of spirituele groei.

zonnewijzer

1. Het tweede en achtste huis:

Het tweede huis is een partnerhuis, dat die karaktereigenschappen aangeeft, die we in ons eigen karakter in willen bouwen. Tegenover dit partnerhuis staat het achtste huis, dat vanouds als het huis van de seksualiteit wordt beschouwd. Via de seksualiteit is iemand in staat het meeste intieme contact met een ander mens tot stand te brengen. Die karaktereigenschappen die hij het meest belangrijk vindt om te ontwikkelen kan hij zich via het seksuele contact toe-eigenen. De manier waarop die seksualiteit bedreven wordt is niet gebonden aan het ideaalbeeld dat wordt aangegeven door het tweede huis. Omdat het achtste huis tegenover het tweede huis staat, zal het altijd beheerst worden door het dierenriemteken dat in de dierenriem diametraal tegenover het teken staat dat het tweede huis beheerst. Dat betekent dat binnen een relatie veranderingsprocessen plaats vinden via dialectische processen. Ideaalbeelden worden geboren uit tegenstellingen. Een ideaal is dus een opgeheven tegenstelling, ofwel een synthese. Ook in de webwinkel van Amazon, vindt je veel boeken over spritualiteit. Neem contact op met de amazon klantenservice om te informeren naar levertijden. Niet alle boeken zijn op voorraad. Vaak staat de levertijd ook aangegeven bij de producten.

Het achtste huis bevat onze meest intieme seksuele gedachten en wensen. Deze liggen doorgaans zo diep onder de oppervlakte dat ze, wanneer we er mee geconfronteerd worden, afkomstig lijken uit een totaal andere geest. Men kan seksuele ervaringen hebben en desondanks ver verwijderd blijven van de onbewuste behoeften die door het achtste huis worden weergegeven. De voornaamste reden hiervan is dat deze behoeften een schuldgevoel oproepen, omdat dit huis tevens de drang tot crimineel gedrag weergeeft. Op de een of andere wijze legt men verband tussen seksuele verlangens en deze onbewuste criminele tendensen. Hieruit ontstaan dan weer remmingen waarvan de persoon zich zelden bewust is.

Om werkelijk inzicht te krijgen in onze seksuele behoeften moeten we de dualistische structuur van onze identiteit leren begrijpen. In iedereen zijn tegelijkertijd velerlei onderdelen van de persoonlijkheid werkzaam. Meestal accepteren we alleen dat gedeelte in onszelf dat door de maatschappij geaccepteerd wil worden en dat dus niet ons ware zelf weerspiegelt (psychologen spreken hier over het ‘superego’). We bezitten echter een tweede identiteit, die onze fundamentele instincten omvat. Deze identiteit kunnen we benaderen wanneer we onszelf de vraag stellen: “Hoe zou iemand denken, voelen en handelen als hij zich niets aantrok van ouderlijke regels, godsdienstige taboes, maatschappelijke aanvaarding en zijn eigen superego?” Met andere woorden: als we zouden kunnen doen en laten wat we zelf wilden, wat zouden we dan zijn en wat zouden we dan doen? Dit instinctmatige deel van onszelf tonen we maar zelden aan de buitenwereld, omdat we bang zijn dat we uitgestoten zullen worden. We werpen zoveel buffers op dat we het contact met de fundamentele oerkracht in onszelf geheel en al dreigen te verliezen. Om dit contact te onderhouden moeten we ons geheel aan het veronderstelde oordeel van de maatschappij onttrekken. De controle van het superego is in feite denkbeeldig. Zodra we dit beseffen kunnen we ons werkelijke zelf leren kennen.

In astrologische termen vertaald betekent dit dat het ideaalbeeld dat ons door het tweede huis gegeven wordt in zekere zin afgebroken moet worden door de liefdespartner binnen een op samensmelting gerichte seksuele relatie. De seksuele daad is een sadistische daad, die positieve betekenis heeft, omdat ze gericht is op groei en ontwikkeling. We moeten ons ideaalbeeld prijsgeven, om het te kunnen ontwikkelen. Zacht zal dus de grofheid dienen te aanvaarden, en omgekeerd zal grofheid de zachtheid moeten leren kennen… (aangenomen dat het tweede huis die waarden aangeeft…)

Seksualiteit is dus meer dan pure lustbevrediging. Seksualiteit heeft een duidelijke psychologische functie en dat betekent dat de liefdesdaad een ware bevrijdingsdaad kan zijn, die ons in staat stelt ons los te maken van de beperkingen die onze ouders, onze opvoeding, godsdienst, en de maatschappij ons hebben opgelegd.

Wanneer we de achtste huis-gevoelens op een ongeremde wijze durven te ondergaan veranderen we. De aanvaarding van het seksuele onbewuste doet de vernislaag die gedurende de opvoeding over ons gevoelsleven is heen gelegd verdwijnen, en maakt dat we ons een compleet mens beginnen te voelen – ook al weten we dat een bekrompen, op versplintering gerichte maatschappij ons nooit als zodanig zal aanvaarden

2. Het elfde en vijfde huis:

Het vijfde huis is het Leeuw-huis. Het symboliseert het “ontluikende” kind in ons dat tot rijpheid moet worden gebracht. Daardoor geeft dit huis niet zozeer een beeld van het type minnaar dat we zoeken, maar duidt het eerder op onze liefdesidealen. Via een liefdesrelatie trachten we een partner te vinden die het vermogen bezit deze idealen te realiseren, en ze tot uitdrukking te brengen.

Daarbij dienen we te beseffen dat we geen liefde kunnen geven als we onszelf verwerpen en dat het moeilijk is om onszelf lief te hebben als we niet eerst het gevoel hebben dat er een plekje in het universum is waar we thuishoren. In deze problematiek geeft het elfde huis inzicht. Het elfde huis is het vriendenhuis (het Waterman-huis). Dat wil zeggen dat we hier relaties zoeken die ons in staat stellen op een objectieve wijze met liefdesgevoelens om te gaan. Vrienden stellen ons in staat onze gevoelens te objectiveren. Ze geven raad, denken met ons mee en kunnen voorkomen dat we ons met huid en haar uitleveren aan meer intense, op transformatie gerichte liefdesgevoelens, die we veelal niet kunnen controleren.

Je zou hier van een ‘veiligheidsklep’ kunnen spreken. Wanneer we een verbintenis aangaan of een verplichting op ons nemen, komen we onder druk van andere mensen te staan. Ter wille van onze gezondheid moeten we in staat worden gesteld om de intensiteit van deze verbintenissen voor enige tijd van ons af te zetten, en om onze geest en energie te verfrissen. De vriendschap die het elfde huis ons biedt geeft ons die gelegenheid.

Voorkomen echter moet worden dat we ons te zeer richten op de veilige gevoelens van het vriendschapshuis, alleen maar om de meer intense en transformerende gevoelens van de liefdeshuizen uit de weg te gaan.

Veel mensen proberen op het spirituele pad een veilige levensstijl te volgen. Ze geven hun behoefte aan de ontwikkeling van hun alter-ego (tweede huis), hun creatieve vermogens (vijfde huis) en de behoefte aan seksuele expressie (achtste huis) op, zodat veeleer gesproken moet worden van een vlucht voor de werkelijkheid dan van een moedige keuze voor een compleet bestaan.